A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển sinh

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019

PHÒNG GD&ĐT BA VÌ

TRƯỜNGTIỂU HỌC CHU MINH

Số: 67 /KH-TS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Chu Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 1, năm học 2018-2019

 

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường Tiểu học; Điều lệ trường

Trung học Cơ sở, trường Trung học Phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thông giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014;

Căn cứ Hướng dẫn số: 1352/SGD&ĐT-QLT ngày 13/04/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018 - 2019;

Căn cứ Quyết định số150 /KH-UBND ngày 15/5/2018 của UBND huyện Ba

Vì về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018-2019

Căn cứ kết quả điều tra số học sinh và dự kiến số liệu tuyển sinh của nhà trường đã duyệt kế hoạch phát triển năm học 2018-2019;

Trường Tiểu học Chu Minh xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 như sau:

 

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ giáo dục tiểu học .

2. Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp (không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1), huy động 100% trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ vào lớp 1.

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

4. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

5. Đảm bảo 100% số HS được học 2 buổi/ngày.

 

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1. Quy định đối tượng tuyển sinh

Lớp 1: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2012), trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1.

2. Chỉ tiêu và tuyến tuyển sinh:

- Số lớp: 07 lớp

- Số HS: 244 học sinh

- Tuyến tuyển sinh: tất cả học sinh có hộ khẩu thường trú ở xã Chu Minh.

3. Thời gian tuyển sinh:

- Bắt đầu từ ngày 01/7/2018 đến ngày 18/7/2018. (Không tuyển sinh trước thời gian qui định). Cụ thể

Tuyển sinh trực tuyến: từ ngày 01/7/2018 đến ngày 03/7/2018

Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: từ ngày 13/7/2018 đến ngày 18/7/2018.

4. Quy định về hồ sơ của học sinh:

Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin học (theo mẫu);

+ Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu);

+ Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã, thị trấn

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh, báo cáo UBND xã Chu Minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì; công bố công khai các văn bản tuyển sinh tại nhà trường; tuyên truyền rộng rãi để toàn thể nhân dân trong xã được biết

- Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 1, năm học 2018-2019 và thực hiện tổ chức tuyển sinh theo đúng quy định.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh … đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, với hộ khẩu.

- Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đăng kí nhập học theo đúng kế hoạch.

- Hội đồng tuyển sinh thực hiện công việc tuyển sinh và lưu đầy đủ các nội dung và hồ sơ tuyển sinh theo quy định.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT

- UBND xã Chu Minh

- Các tổ CM;

- Lưu: VT.

(đã ký)

 

 

Kiều Đức Quang

DANH SÁCH

Hội đồng tuyển sinh lớp 1 - Trường Tiểu học Chu Minh

Năm học 2018 – 2019

(Đính kèm Quyết định số /QĐ-GD&ĐT, ngày / /2016 của Phòng GD&ĐT)

 

I. Chủ tịch Hội đồng:

Ông : Kiều Đức Quang - Hiệu trưởng trường Tiểu học Chu Minh.

II. Phó chủ tịch Hội đồng:

Ông: Nguyễn Tiến Trình - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Chu Minh

III. Thư ký:

Bà: Đinh Thị Thu Ngân - Nhân viên trường Tiểu học Chu Minh

IV. Các ủy viên:

1. Bà: Trần Thị Thủy

Giáo viên trường Tiểu học Chu Minh

2. Bà: Nguyễn Thị Thu Hương

Nhân viên trường Tiểu học Chu Minh

3. Bà: Phạm Thị Ngọc Sâm

Nhân viên trường Tiểu học Chu Minh

4. Bà: Trần Thị Thủy

TT tổ 1 - Giáo viên trường Tiểu học Chu Minh

 

* Tổng số gồm: 07 người

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết